Ing. Petra Dostálová

Vystudovala obor Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V roce 2013 získala specializaci v oboru Radiologická fyzika v nukleární medicíně. Pracuje jako klinický radiologický fyzik pro nukleární medicínu na Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce. Od roku 2014 vyučuje nukleární medicínu a vede bakalářské práce radiologických asistentů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Studentům radiologické fyziky a techniky se věnuje při výuce praxí a zdravotnické legislativy. Podílí se na specializačním vzdělávání lékařů a radiologických fyziků. Od roku 2014 je členkou výboru České společnosti fyziků v medicíně. Je členkou rady Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP.

 

 

 

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

Vystudoval obor jaderná chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2010 tamtéž získal titul Ph.D. v oboru organická chemie. V roce 2017 získal titul doc. v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V letech 2009 – 2012 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník ve spojeném výzkumném středisku Evropské komise v Ispře. Od roku 2013 je vedoucím Skupiny radiofarmaceutické chemie na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Na FJFI působí rovněž jako lektor přednášek ve všech stupních studia, člen komisí pro státní závěrečné zkoušky a školitel závěrečných prací. Je autorem více než 20 publikací v impaktovaných časopisech, řešitel či spoluřešitel několika národních i mezinárodních výzkumných projektů. Specializuje se na radiofarmaceutickou chemii, nanotechnologie a organickou syntézu.

 

 

 

prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Vystudoval obor jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde v roce 2002 absolvoval rovněž doktorské studium. Svou disertaci realizovanou v Ústavu jaderné fyziky AV ČR věnoval přípravě At-211 a Rb-81 pro účely nukleární medicíny, v letech 1998–1999 pracoval na universitě v Uppsale. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR pracuje v oddělení radiofarmak, od roku 2010 jako jeho vedoucí. V roce 2012 se habilitoval v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a v roce 2019 byl jmenován profesorem pro obor nukleární medicína 1. Lékařské fakulty UK, kde v současné době také přednáší. Je členem Rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Akademického sněmu a Vědecké rady FJFI ČVUT. Pracuje v Evropské lékopisné komisi ve skupině 14 – Radiofarmaka. Je autorem či spoluautorem 55 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, řešitelem či spoluřešitelem několika národních i mezinárodních výzkumných projektů. Zaměřuje se na měření excitačních funkcí, návrh terčových systémů a přípravu radionuklidů, zejména pro nukleární medicínu. 

 

 

MUDr. Kateřina Táborská

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2000 získala specializovanou odbornou způsobilost v oboru nukleární medicína. Od roku 2004 vyučuje nukleární medicínu na 2. LF UK v Praze v rámci pregaduálního a postgraduálního vzdělávání.  Působí jako externí pracovník při vedení bakalářských prací radiologických asistentů na Katedře lékařských a humanitních oborů ČVUT.  Je členkou zkušební komise pro atestační zkoušky pro obor nukleární medicína.  Je autorkou nebo spoluautorkou přibližně 20 odborných článků. Specializuje se na terapii nádorů štítné žlázy, neuroendokrinní tumory a nukleární neurologii.

 

 

 

Ing. Jiří Terš

Vystudoval obor Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a v roce 2016 získal specializaci v oboru radiologická fyzika v nukleární medicíně. Pracuje jako vedoucí fyzikálně technického oddělení na Oddělení nukleární medicíny na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Je členem pracovní skupiny pro nukleární medicínu zřizované SÚRO. Věnuje se studentům na praxích v oborech radiologický fyzik, radiologický technik či radiologický asistent.

 

 

 

RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

Vystudoval obor jaderná chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2015 získal titul Ph.D. v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V letech 2009 – 2011 pracoval jako výzkumný pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2010 působí jako vědecko výzkumný pracovník na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Je lektorem a školitelem ve všech stupních studia a člen komisí pro státní závěrečné zkoušky.  Je autorem více než 10 publikací v impaktovaných časopisech a řešitel a spoluřešitel řady národních a mezinárodních výzkumných projektů. Specializuje se na radiofarmaceutickou chemii, organickou syntézu a instrumentální analytické metody.

 

 

 

MUDr. David Zogala, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, během studia pracoval jako externí grafik pro zdravotnické nakladatelství Maxdorf. Po promoci nastoupil na Oddělení nukleární medicíny ÚVN Střešovice.  Atestaci z nukleární medicíny složil v roce 2010. V letech 2011-12 pracoval v týmu prof. R. P. Bauma, jako lékař (Facharzt für Nuklearmedizin) na Klinice molekulární radioterapie/Centru molekulárního zobrazování Zentralklinik Bad Berka v SRN, která se specializuje na diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů. V roce 2012 nastoupil na Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze, kde od listopadu 2017 zastává funkci primáře. Zaměřuje se na problematiku nukleárněmedicínské diagnostiky kardiovaskulárních zánětů, neuroendokrinních nádorů a maligního melanomu. Jako odborný asistent 1. LF UK se podílí na výuce mediků, je v pokročilé fázi postgraduálního studia v oboru Lékařská biofyzika. Od května 2018 je předsedou České společnosti nukleární medicíny a dlouhodobě členem Evropské asociace nukleární medicíny.

 

 

 

PharmDr. Kateřina Žilková

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2016 získala titul doktor farmacie na Farmaceutické fakultě VFU v Brně. V roce 2014 úspěšně absolvovala atestaci v oboru Radiofarmaka. Od roku 2009 pracuje jako farmaceut na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Podílí se na výuce v oboru radiofarmak na Farmaceutických fakultách v Hradci Králové a v Brně, na Lékařské fakultě v Hradci Králové a přípravě k atestacím na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je členkou rady Radiofarmaceutické sekce ČSNM ČLS JEP a dále členem akreditační a atestační komise. Je autorkou či spoluautorkou několika vědeckých publikací v národních a mezinárodních časopisech.