Vážení kolegové a kolegyně, 

jménem organizačního a vědeckého výboru se nám dostalo cti představit vám první ročník studentské vědecké konference Studentský den nukleární medicíny 2020 (SDNM), která proběhla 10. října 2020 na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské „on-line“ prostřednictvím webového konferenčního rozhraní CESNETu. Konference byla určena zejména pro studenty napříč bakalářskými, magisterskými a doktorskými stupni studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s farmacií či radiofarmacií, radiologickou fyzikou, medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům zaměřujícím se na nukleární medicínu či využívajícím její metody. V neposlední řadě pak byla určena i studentům či mladým vědeckým pracovníkům se zájmem o zmiňované obory. Myšlenka uspořádání vědecké konference vznikla z potřeby posílení interdisciplinární spolupráce a propagace výše zmíněných oborů. Konference svým zaměřením pokrývala témata od využití radionuklidů, radiofarmak a značených sloučenin v chemických i biologických oborech až k nukleární medicíně. To zahrnovalo témata jako např. aplikace medicinálních radionuklidů a s tím související radiofarmacie, aplikace nuklidů a značených sloučenin (stabilními i radioaktivními nuklidy) ve výzkumu souvisejícím s vývojem a výzkumem farmak, detekce a dozimetrie ionizujícího záření, radiologická a biomedicínská fyzika a technika, jako i využití umělé inteligence při zpracování dat. Motivujícím prvkem organizace SDNM bylo také vytvoření platformy mladých lékařů v rámci ČSNM ČLS JEP a podpora této aktivity. V organizačním a vědeckém výboru si rovněž uvědomujeme, jak důležitým prvkem je znalost všech souvisejících oborů pro další vývoj a směřování v nukleární medicíně a snažili jsme se, aby byla konference SDNM pozitivně stimulujícím prvkem pro mladé pracovníky a studenty. 

Organizaci a technické zajištění přebrala Radiofarmaceutická skupina Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Záštitu nad vědeckou náplní konference převzal vědecký výbor složený z lékařů a členů ČSNM, akademických pracovníků, radiologických fyziků a radiofarmaceutů. Plenární přednášku na téma: „A short lecture on nuclear medicine and radiopharmacy“, přednesl prof. Marek Pruszyński, Ph.D., z Institutu jaderné chemie a technologie ve Varšavě. Záštitu nad 1. ročníkem SDNM 2020 převzal děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc. Finančně bylo uskutečnění konference podpořeno Českým vysokým učením technickým v Praze (grant č. SVK 34/20/ F4), Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP, z.s. a také sponzory a vystavovateli. Konference se zúčastnilo celkem 52 registrovaných účastníků, z toho 17 účastníků aktivně předneslo své příspěvky. Vědecký výbor vybral a ocenil cenou děkana FJFI z prezentujících Mgr. Brisudovou (UK Bratislava) za příspěvek: „Rádiomická analýza nálezu PET/CT s fludeoxyglukózou (18F), ako biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy a kostnej metastázy u pacientov s ložiskovými léziami v chrbtici.“ Blahopřejeme! Abstrakta všech sdělení jsou publikována v tomto čísle časopisu Nukleární medicíny. 

Za organizační a vědecký výbor bychom rádi poděkovali všem účastníkům, členům výborů a sponzorům za účast, pomoc a podporu. I když nám epidemiologická situace nedovolila reálně se setkat na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ani v původním a ani v náhradním termínu, setkali jsme se alespoň virtuálně. Úplné zrušení konference by bylo na škodu práci, kterou jsme všichni odvedli jak v zázemí konference, tak i v přípravě všech sdělení. Na závěr bychom vám všem, kteří jste se zúčastnili, poděkovali za podporu a odhodlání nevzdat se účasti na konferenci ani v těchto těžkých časech. Rok 2020 je chudý na pořádané kongresy a vědecká setkání, můžeme si tedy přát, aby se podobné scénáře v příštích letech neopakovaly, a mohli jsme se vždy sejít a podělit o novinky v bádání a poznání v rámci našeho oboru.